به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود آن دانشکده با حضور رئیس ، معاونین و مدیران گروه های آموزشی دانشکده برگزار گردید. در این مراسم ابتدا آقای دکتر دهقانی رئیس دانشکده ضمن خوش آمد گویی به دانشجویان در خصوص روند تحصیل در دانشکده و توجه به آئین نامه ها و مقررات مربوطه مطالبی را بیان نمود. سپس خانم هاشمی مدیر گروه علوم سیاسی، در خصوص برنامه های گروه مذکور و مسائل آموزشی اشاره نمود. در ادامه مسئولان کانون هنرمندان و انجمن علمی دانشجویان و بسیج دانشجویی در خصوص برنامه خود در دانشکده مطالبی را مطرح کردند. در انتهای جلسه بسته های فرهنگی به همراه شاخه گل بین دانشجویان توزیع و از آنها پذیرایی نیز بعمل آمد.