تریبون آزاد اندیشی

در روز 18 آذر 92 با فعالیت انجمن علوم سیاسی تریبون آزاد اندیشی در حیاط دانشگاه برگذار شد . ابتدا دانشجویان خواسته ها و نیازهای خود را مطرح نموده و مطالب خوبی بیان شد . ذر ادامه سرکار خانم داور و آقای دکتر دهقانی پاسخ هایی را نسبت به تعدادی از مطالبات دانشجویان ارائه دادند .

                                                                                                       

/ 0 نظر / 35 بازدید